Zsinati szakbizottságok

A zsinati tanácskozások napirendjére tűzött ügyeket az alábbi zsinati szakbizottságok véleményezik és készítik elő.

Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

A testület a Zsinat szeretetszolgálati ügyekkel foglalkozó szakbizottsága. A bizottság szerteágazó munkája felöleli

 • a gyülekezetekben folyó diakóniai szolgálat segítését,
 • az intézményes diakónia helyzetének figyelemmel kísérését,
 • az egyház segélyszervezetének, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a felügyeletét,
 • a Diakóniai Iroda munkájának felügyeletét,
 • a diakóniai képzések rendszerének figyelemmel kísérését,
 • a Zsinat szeretetszolgálati vonatkozású szabályozásaival kapcsolatos kezdeményezéseket,
 • a diakóniában szolgálók elismerésére alapított diakóniai díjak odaítélését,
 • az egyház és az állam szociális vonatkozású párbeszédének figyelemmel kísérését és
 • a szeretetszolgálat nemzetközi testvérkapcsolatainak kezelését.

A bizottság ezen túl aktív alakítója a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács munkájának, amely a kárpát-medencei szeretetszolgálati munkát igyekszik segíteni.

Bikádi László Károly

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség
Zsinati Bíróság
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
„Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10)
Dr. Bikádi László Károly a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, valamint a Vilonyai és Királyszentistváni Református Egyházközségek lelkipásztora, jogi szakokleveles lelkész, tereptanár, egyházjogi doktor és zsinati bíró, a Dunántúl legnagyobb házi segítségnyújtó és falugondnoki szolgálatának létrehozója, munkáltatója és intézményvezetője. Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány kuratóriumi elnöke. 1971. október 22-én született Veszprémben. Nős, felesége pedagógus. Három gyermekük van Csongor, Emese és Álmos. A Veszprémi Lovassy László Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Károlyi Gáspár Egyetem Hittudományi karán szerzett teológiai diplomát. Felesége három gyermek nevelése mellett legszorosabb és áldozatkészebb munkatársa és közös eredményeik jól mutatják, mennyit tehet egy lelkészcsalád saját környezete felvirágoztatásáért és gyülekezeteik megmaradásáért.

Őz Lajos

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Nádudvari Református Egyházközség
esperes
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

Szabó Miklós dr.

Tagság jellege: presbiteri, egészségügyi képviselő
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

Victor Dániel

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk, intézményvezető
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
Mert nálad van az élet forrása, a Te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36,10)

Gazdasági Bizottság

Feladata, hogy tárgyalja mindazon kérdésköröket, amelyek az egyház gazdálkodásával kapcsolatosak, véleményt alkosson azon ügyekkel kapcsolatban, amelyeket a Zsinat illetve a Zsinati Tanács a számára meghatároz. A bizottság negyedévente ülésezik, rendszeres napirendjét képezi

 • az egyház és a közegyházi intézmények költségvetésének tárgyalása,
 • az éves zárszámadások áttekintése,
 • költségvetési módosítási kérelmek megtárgyalása,
 • a költségvetések folyamatos teljesülésének figyelemmel kísérése.

A bizottság részt vesz az egyházi törvényalkotási folyamatban, a gazdálkodást érintő törvények, javaslatok véleményezésével.

Bor Imre

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
presbiteri főjegyző
Gazdasági Bizottság
… aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál (Lk 22, 26c)
Bor Imre 1963.11.21-én született Fehérgyarmaton. 1989 óta Pakson él. Általános iskolába Sajószögeden, középiskolába Tiszaújvárosban járt. A Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki, a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen marketing diplomát szerzett. Munkahelyei: 1988-89 Számítástechnikai Kutatóintézet és Innovációs Központ, Budapest – kutató mérnök 1989-90 Energetikai Szakképzési Intézet - középiskolai tanár 1990-94 Paks Város Önkormányzata - polgármester 1994-98 Magánvállalkozó - üzletviteli tanácsadó 1998-2002 Paks Város Önkormányzata - polgármester 2002 – 12 Magánvállalkozó - pályázatírás, közbeszerzési tanácsadás, ingatlanüzemeltetés 2012 – 22 Magánvállalkozó - SDG Konferenciaközpont Balatonszárszó üzemeltető 2022 - DMRE presbiteri főjegyző Családi állapota: nős, felesége orosz nemzetiségű, tolmácsként dolgozik a Paks-2 Atomerőmű beruházáson, 3 gyermeke és 2 unokája van

Hajdú Szabolcs Koppány

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Lovasberényi Református Egyházközség
esperes
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság

Kovács Barnabás dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Gazdasági Bizottság

Kölönte Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
egyházkerületi közgyűlés tagja
Szini Református Egyházközség, Szögligeti Református Egyházközség
egyházmegyei tanácsos
Gazdasági Bizottság
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, ...mert az Isten szeretet. (1Ján 4,8)

Kusnyír László

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Mérai Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7,7-8)
Kusnyír László 1960. január 30-án született Miskolcon. Tiszalúcon nőtt fel, itt kezdte általános iskolai tanulmányait, majd 6 év elteltével, Mezőkövesden folytatta, egy – jó képességű gyermekek számára létesített – általános iskolai nevelőotthonban. 1974-től Miskolcon a Gábor Áron Kohó és Öntőipari Szakközépiskola tanulója, ahol 1978-ban érettségizett. Néhány év munkát követően, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen tanul tovább, ahol 1990-ben végzett. Előbb az abaúji Hejcén és Vilmányban, majd azóta (napjainkig) szintén Abaújban, Mérán teljesít lelkészi szolgálatot. Miskolcon szentelték lelkésszé 1994-ben, 1998-tól a Mérai Református Egyházközség megválasztott lelkésze. Az Abaúji Református Egyházmegye szórvány és motorizációs előadója 1992-től. 2009-től egyházmegyei főjegyző, egyházkerületi tanácsos, tagja továbbá a Magyarországi Református Egyház Zsinatának és a Zsinati Tanácsnak. 2015/16-ban a Sárospataki Református Teológiai Akadémián „Bibliai-alapú lelkigondozó” szakirányú továbbképzésen oklevelet szerez. 2020-ban az Abaúji Református Egyházmegye esperesévé választották. Felesége Kusnyír Lászlóné (sz.: Márkus Éva Margit) lelkipásztor, három (egyetemet végzett) gyermekük van.

Szabó Gábor

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Dunántúli Református Egyházkerület
presbiteri főjegyző
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság

Szalay Kont Miklós

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Kocsordi Református Egyházközség és Géberjéni Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság
"Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett." (Luk 19,10)

Szücs Attila

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)

Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

A bizottság évente legalább két alkalommal tartja üléseit, amelyre meg kell hívni a bizottságot felügyelő püspököt, a Jogi Osztály vezetőjét, és a zsinati jogtanácsost. Kibővített ülésre mindazon személyek meghívhatóak, akik szakmai szempontból segítik a bizottság munkáját, vagy az ügyre nézve előterjesztést készítettek, illetőleg az ügy véleményezése szempontjából meghallgatása szükséges. A bizottság határozatai véleményező jellegűek, kötelező erővel nem bírnak. Adminisztrációját, nyilvántartását a Zsinat Hivatal Jogi Osztálya végzi.

A bizottság feladata:

 • Jogi, szakmai szempontból véleményezi a Zsinat a Zsinati Tanács elé kerülő ügyeket és ügyel arra, hogy a testületek elé kerülő határozati javaslatok az egyházi és világi törvényekkel, jogszabályokkal összhangban legyenek.
 • Részt vesz az egyházi jogszabályok, jogszabály módosítások előkészítésében.
 • Figyelemmel kíséri az egyházi törvények hatályosulását, és felhívja az illetékesek figyelmét arra, ha a jogszabályok nincsenek összhangban, hogy azok végrehajtásával kapcsolatosan problémák ne merüljenek fel.
 • Figyelemmel kíséri a világi jogszabályok egyházra vonatkozó rendelkezéseit és készülő jogszabálytervezeteket. Ezekre felhívja az illetékesek figyelmét, véleményezi ezeket.
 • Állást foglal mindazon jogi természetű ügyekben, amelyre az elnökségtől felkérést kap.

Nemes Pál, dr.

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021

a Zsinat presbiteri alelnöke

Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
Dr. Nemes Pál 1969-ben született Kaposváron, református szülők gyermekeként. A pécsi jogi egyetemen végzett 1994-ben, majd 1996-ban Nagykanizsára költözött. Feleségével, Dr. Nagy Gabriellával két gyermeket nevelnek. 1997 óta ügyvédként dolgozik Nagykanizsán. 2000-től néhai Balogh Tibor esperes felkérése alapján vállalta el a Nagykanizsai Református Egyházközségben a presbiteri tisztséget, majd 2007-től a gyülekezet egyik gondnokának választották. 2013. január 1-től Hella Ferenc lelkipásztor mellett a Nagykanizsai Református Egyházközség főgondnoki tisztét tölti be. 2003 és 2008 között egyházmegyei bíró tisztséget töltött be, majd 2009-től 2014. december 31-ig az egyházmegyei tanács, valamint az egyházkerületi tanács tagja, továbbá az egyházkerületi bírói tisztséget is ellátta. 2015. január 1-től a Somogyi Református Egyházmegye gondnokának választották meg. Jelenleg a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka.

Szánthó György dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunamelléki Református Egyházkerület
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

Szemán Ákos dr.

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
presbiteri főjegyző
Taktaharkányi Református Egyházközség, presbiter
Zsinati Tanács
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)

Varga Rita

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség, hivatalvezető
Zsinati Tanács
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

Kommunikációs Bizottság

A Zsinat Kommunikációs Bizottsága tanácskozó, véleményező és döntés-előkészítő szerv. Segíti a Magyarországi Református Egyház kommunikációs stratégiájának kidolgozását, figyelemmel kíséri és véleményezi a közegyházi médiumok és a Kommunikációs Szolgálat munkáját, azoktól a bizottság üléseire beszámolókat kér. Tanácskozásain döntéseket hoz a kommunikációt érintő aktuális kérdésekben és a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik.

Fülöp István

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Kommunikációs Bizottság
Fülöp István Sándor 1958. május 4-én született Vásárosnaményban. Általános iskolába Paposon és Mátészalkán járt, a középiskolai tanulmányait a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban folytatta. 1981-ben elvégezte a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola matematika-rajz szakát, ezt követően 1992-ben református hitoktatói diplomát szerzett a Debreceni Református Teológiai Akadémián, 2001-ben pedig Közoktatási Vezető végzettséget a Budapesti Műszaki Egyetemen. Közel tizennégy éven keresztül tanított. 1990-től volt városi önkormányzati képviselő, majd 1995 januárjától Mátészalka alpolgármestere két ciklusban. 2002 és 2014 között országgyűlési képviselő, 2013 januárjától a Mátészalkai Járási Hivatal hivatalvezetője. Volt egyházközségi pótpresbiter, presbiter, 2002-től a Szatmári Református Egyházmegye tanácsosa. 2010-ben a Tiszteletbeli Székelyek közösségének tagja, a 2011-ben alapított Reformátusok Szatmárért Egyesület elnöke. 2020-ban a Szatmári Egyházmegye zsinati tagnak választotta.

Hajdú Szabolcs Koppány

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Lovasberényi Református Egyházközség
esperes
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság

Szücs Attila

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)

Tirk Tamás

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Kommunikációs Bizottság
Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltetek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon… (Jn 15, 16)

Külügyi és Ökumenikus Bizottság

A Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság határozza meg egyházunk külügyi és ökumenikus stratégiáját, felügyeli ezen kapcsolatok alakulását, a nemzetközi teológiai és szakmai párbeszédben való részvételt, rendszeres ülésein döntéseket hoz a területet érintő aktuális kérdésekben. A bizottság a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik. A bizottság felügyeli a döntései megvalósításáért felelő Külügyi Iroda munkáját.

Berzsenyi Zsolt

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Külügyi és Ökumenikus Bizottság

Iszlai Endre

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Külügyi és Ökumenikus Bizottság

Várady Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Kondói Református Egyházközség
Külügyi és Ökumenikus Bizottság
Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. (Fil 4,13)
Várady Zsolt József 1965-ben született Sajószentpéteren ároni családban, Várady József kondói lelkész és dr. Gulyás Jolán Klára orvos legidősebb fiaként. 1993-tól radostyáni, 2008-tól emellett kondói lelkipásztor mind a mai napig. 1983-ban érettségizett a Diósgyőri Gimnáziumban. Pécsi tüzérként egy év katonai szolgálatot töltött. 1989-ben diplomát szerzett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán, fémalakító szakon fémtanász ágazaton. Theológiai tanulmányait Budapesten (3 év), Debrecenben (1 év), Strassburgban (1 év), Genfben (2 év), majd ismét Budapesten (1 év) végezte. A strassburgi egyetemen francia nyelv és civilizáció szakon felsőfokú diplomát kapott. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen vallástanári diplomát nyert. A Borsod-Gömöri Egyházmegye tanácsosa, diakóniai és építés-műemlékügyi előadó, 2021-től zsinati tag. Felesége bíró. Két gyermek apja.

Missziói Bizottság

A bizottság hatáskörébe tartozik:

 • az országos missziói programok kezdeményezése,
 • az missziót és ifjúságot érintő ügyekben állásfoglalás kialakítása és képviselete országos egyház szintjén,
 • döntés mindazokban az ügyekben, amiket a bizottsági tagok a Zsinat elé utalnak;
 • missziói irányelvek kialakítása, új kezdeményezések felkarolása, egy átfogó országos missziói látás megfogalmazása, és inspirálása;
 • a társadalmi missziók ügyeiben elvi döntések (gyülekezeti-, és speciális társadalmi missziók)
 • a Missziói Iroda feladatainak meghatározása;
 • tanácsadó testületek létrehozása a különböző missziói feladatok megoldásához.

Bajusz János

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség, missziói főgondnok
egyházmegyei főgondnok
Missziói Bizottság
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! (Józs 24,15)
Bajusz János A zempléni Füzérkajatán született 1953. október 24-én. A keresztség sákramentumát is itt kapta. Hatvan éve Sátoraljaújhelyen él. Iskolai évei és két éves sorkatonai szolgálata után 1978-ban házasodott. Felesége Katalin is református. Egy felnőtt pedagógus hithű fiúk van. 1980-ban gépésztechnikusi oklevelet szerzett. Munkavállalói időszakát az ELZETT sátoraljaújhelyi gyárában kezdte, majd a helyi büntetés-végrehajtási intézet hivatásos alkalmazottja ként fejezte be. Jelenleg nyugdíjas. Isten keresését nagyszüleinek, de főként édesanyjának köszöni. Ezért tartja lényegesnek választott igéje alapján (Jozs 24,15.), hogy Jézus követését, a gyülekezetet is erősítve, először a családban, rokonságban kell mélyíteni. A sátoraljaújhelyi gyülekezet missziói gondnoka. 2010-ben befejezte a két éves sárospataki presbiteri népfőiskolát. 2017-től a TIREK tanácsosának választották. 2018 júliusától a Zempléni Református Egyházmegye gondnoka. 2021-től zsinati tag. Isten országának építésében Kazinczy Ferenc szavaival vallja; "... eszköze lenni az isteni kéznek, egy nem haszontalan tagja az Egésznek."

Futó Zoltán József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Tiszántúli Református Egyházkerület
Sarkad-Újteleki Református Egyházközség
Missziói Bizottság
Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. (Préd 3, 14) Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. (2Tim 2, 4)
Futó Zoltán József 1966-ban született Debrecenben. Szülei református keresztyén hitben nevelték, de megalapozták természettudományos és történeti érdeklődését is. Szülei bíztatására lett Jézus Krisztus követője, elfogadva Őt Megváltójának. S bár ez a követés sokszor csak bukdácsolás, hamar észrevette, hogy Isten komolyabban veszi a döntését, mint ő maga. Gimnazista korától lettek vezérigéi a Préd 3,14. és a 2Tim 2,4. Egészségügyi pályára készült, de a lelkészi szolgálatra kapott elhívást. Teológiai tanulmányait Debrecenben végezte. Felesége, Sándor Katalin, szintén lelkész. Isten házasságukat négy gyermekkel áldotta meg. 1991. október 1-jétől kezdte lelkészi szolgálatát a Békési Református Egyházmegyében. Feleségével azóta is ott szolgálnak. Lelkészi szolgálata mellett több közegyházi tisztséget is viselt és visel. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának 2003 óta tagja.

Hajdú Zoltán Levente

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Szóládi Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Missziói Bizottság
Hajdú Zoltán Levente 1970. december 18-án született. Lelkészcsaládban nőtt fel, vidéken, Fejér megyében. Budapesten érettségizett, 1998-ban végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán Budapesten. A teológia alatt megnősült. 1994 óta házas, felesége tanítónő Zamárdiban. 2009-ben a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán bölcsész-tanári diplomát szerzett Etika, Antropológia, Szociológia szakon. 1998-óra szolgál a Somogy megyei Szólád református gyülekezetében. Jelenleg a Magyarországi Református Egyház Zsinatában a Missziói Bizottság tagja. 2022. január 1-je óta a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának operatív vezetője, stratégiai főigazgató-helyettesi pozícióban. A Magyarországi Református Egyház képviseletében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottságának tagja. Gyülekezetépítéssel kapcsolatos írásai mellett verses-imádságos kötetei a Kálvin Kiadó gondozásában jelentek meg (Előtted, Uram …; Nem a felhők fölött) Lelkipásztori személyes elhívása a vidéki gyülekezetépítés. Mintegy húsz éve tart gyülekezetépítési előadásokat országhatárainkon belül és azokon kívül is – többnyire magyar nyelvterületen. Több mint tizenöt éve vesz részt a pápai és a budapesti teológián gyülekezetépítési tanegységekben előadóként.

Márkus Mihály, ifj.

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Pápai Református Egyházközség
esperes
Missziói Bizottság

Mátyás Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Nyékládházi Református Egyházközség, Mályi Református Egyházközség
Missziói Bizottság
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jel 2,11)

Nagy Kálmán

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Missziói Bizottság
Nevem: Nagy Kálmán Születtem: Vásárosnamény, 1962. december 29. Szüleim: +Nagy Kálmán, +Magyar Éva Testvérem: Nagy Zsolt Feleségem: Győri Sára, Emma Gyermekeim: Nagy Sára és Nagy Kálmán Gyermekkoromat az ilki és a dögei gyülekezetben töltöttem, ahol édesapám református lelkész volt, ezeken a helyeken jártam általános iskolába. Gimnáziumot Kisvárdán végeztem a Bessenyei György Gimnáziumban, 1981-ben érettségiztem. Ezt követően az akkori Debreceni Református Teológián tanultam és 1987-ben lelkészi diplomát szereztem. Házasságot 1987-ben kötöttem jelenleg is ebben a házasságban élek, két felnőtt gyerekem önálló életet él. Gyülekezetben 1984. augusztus 1. napjától szolgálok. Hajdúhadház, Bucsa, Karcag gyülekezeteiben szolgáltam különböző beosztásokban, jelenleg Kunhegyesen szolgálok 1993-tól kezdve. Szolgálatom alatt voltam egy ciklusban zsinati jegyző, három cikluson keresztül voltam a Tiszántúli Egyházkerület jegyzője. A Nagykunsági Egyházmegyében is több tisztséget töltöttem be. Jelenleg a zsinat tagja vagyok és még meg nem választva a Missziói Bizottságban dolgozom.

Somogyi Péter

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Budapest-Fasori Református Egyházközség
Missziói Bizottság
Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm 11,36)

Veres Sándor

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Missziói Bizottság
Él az Úr! (Zsolt 18,47)
Veres Sándor 1950-ben született református lelkészcsaládban. Nyugdíjas villamosmérnök, negyven éve presbiter. Előző tisztségei: gyülekezeti gondnok, 1994-től egyházmegyei tanácsos, 2002-től egyházmegyei gondnok. 2008-tól egyházkerületi presbiteri főjegyző. 2019-től egyházkerületi főgondnok. Nős, három felnőtt gyermeke és három unokája van.

Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

A bizottság a Református Lelkészi Nyugdíjintézet döntés-előkészítő, véleményező-tanácsadó testülete. A Zsinatnak, illetve a Zsinati Tanácsnak nyugdíjintézeti és ellátási ügyekben hozandó határozatait az Intézőbizottság készíti és terjeszti elő.

Imre Bálint

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Dégi Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

Koncz Imre

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Pátrohai Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

Kusnyír László

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Mérai Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7,7-8)
Kusnyír László 1960. január 30-án született Miskolcon. Tiszalúcon nőtt fel, itt kezdte általános iskolai tanulmányait, majd 6 év elteltével, Mezőkövesden folytatta, egy – jó képességű gyermekek számára létesített – általános iskolai nevelőotthonban. 1974-től Miskolcon a Gábor Áron Kohó és Öntőipari Szakközépiskola tanulója, ahol 1978-ban érettségizett. Néhány év munkát követően, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen tanul tovább, ahol 1990-ben végzett. Előbb az abaúji Hejcén és Vilmányban, majd azóta (napjainkig) szintén Abaújban, Mérán teljesít lelkészi szolgálatot. Miskolcon szentelték lelkésszé 1994-ben, 1998-tól a Mérai Református Egyházközség megválasztott lelkésze. Az Abaúji Református Egyházmegye szórvány és motorizációs előadója 1992-től. 2009-től egyházmegyei főjegyző, egyházkerületi tanácsos, tagja továbbá a Magyarországi Református Egyház Zsinatának és a Zsinati Tanácsnak. 2015/16-ban a Sárospataki Református Teológiai Akadémián „Bibliai-alapú lelkigondozó” szakirányú továbbképzésen oklevelet szerez. 2020-ban az Abaúji Református Egyházmegye esperesévé választották. Felesége Kusnyír Lászlóné (sz.: Márkus Éva Margit) lelkipásztor, három (egyetemet végzett) gyermekük van.

Máté László

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Dunántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Komáromi Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

Mészáros István

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2017
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Megyaszói Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság, Számvizsgáló Bizottság
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10)

Nyilas Zoltán András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)

Püski Lajos

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tiszántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

Rácz József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt! (2Móz 18,22b)

Oktatásügyi Bizottság

A Zsinat szabályozza egyházunk valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének működését, a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. A Zsinat e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán keresztül gyakorolja.

A bizottság feladatai

A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. Különösen ügyel arra, hogy e törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseit pontosan hajtsák végre.

A Zsinat – mint a Magyarországi Református Egyház köznevelési és szakképzési intézményeinek legfelsőbb felügyeleti szerve – e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán, valamint a Zsinati Oktatási Irodán keresztül valósítja meg.

Az Oktatásügyi Szakbizottság a Zsinat javaslattevő, előkészítő szerve, amely segíti a Zsinat irányító és felügyeleti tevékenységét. A Zsinat útmutatásainak megfelelően elvi irányítást és felügyeletet gyakorol az egyházkerületek, egyházmegyék és egyházközségek illetékes oktatásügyi szerve felett. Javaslatot tesz a Zsinatnak törvényalkotásra, módosításra vagy intézkedés megtételére.

Csernaburczky Ferenc

Tagság jellege: presbiteri, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
tanügyi tanácsos
Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon - intézményvezető
Oktatásügyi Bizottság
„Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet." (Zsolt 121,2)
Csernaburczky Ferenc, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Kazincbarcika-felsői Református Egyházközségének presbitere, 58 éves, nős, két felnőtt gyermek édesapja. A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2021. január 9. tartott közgyűlésén Zsinati tanintézeti képviselőnek választották, emellett Tanügyi tanácsosként segíti az egyházkerületi Iskolaügyi iroda munkáját. Presbiterként 20 éve szolgál, s gyülekezetének képviselőjeként fokozatosan kapcsolódott be egyházmegyéje és egyházkerülete életébe, az előző két ciklusban egyházmegyei gondnokként tevékenykedett. Jelenleg a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában működő, kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központ vezetője, zsinati alkotótagja. A Magyarországi Református Egyház közegyházi szolgálatában feladatot vállalva, az MRE Zsinata Oktatási Bizottságának elnökének választották, pedagógusként az Országos Református Tanáregyesületnek elnöki tisztét tölti be.

Együd László

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Átányi Református Egyházközség, presbiter
Zsinati Tanács
Oktatásügyi Bizottság
Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. (Jak 5,12)

Gerecsei Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Ácsi Református Egyházközség
esperes
Oktatásügyi Bizottság
Gerecsei Zsolt 1972. szeptember 16-án született Esztergomban. Lábatlanon élt és nevelkedett, itt végezte az általános iskolai tanulmányokat az I. sz. Állami Általános Iskolában. Gimnáziumi tanulmányait az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban végezte, itt érettségizett 1991-ben. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett egyetemi diplomát 1996-ban. Lelkésszé szentelték Győrött, 1999-ben. Segéd- majd beosztott lelkészként szolgált a Dadi Református Egyházközségben, ahol 1999-ben megválasztott lelkész lett. Ezzel együtt a bokodi gyülekezet helyetteslelkészi teendőit is végezte. 2005-ben az Ácsi Református Egyházközség hívta és választotta meg lelkészének. A Tatai Református Egyházmegyében műemléki, gyűjteményi előadó, tanácsos, jegyző, főjegyző volt, egyházkerületi előadó és jegyzői tisztséget viselt. 2020-ban az egyházmegye esperesévé választották. Felesége Gerecsei (szül Szűcs) Judit lelkipásztor, három gyermekük van.

Mihalina László Mihály

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Mezőtúri Református Egyházközség
Oktatásügyi Bizottság
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1b)
Mihalina László Mihály Budapesten született 1977. december 29-én. A Kecskeméti Református Gimnázium elvégzését követően 1996-ban a Debreceni Református Hittudományi Egyetem lelkészi szakára jelentkezett, amelyet 2002-ben fejezett be. Ezzel párhuzamosan 1996-2001 között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanári végzettséget is szerzett. Egyetemi évei alatt kötött házasságot Lipták Judittal. Három iskolás korú gyermekük van: Máté, Márk és Marcell. 2001-ben a Gyulai Református Egyházközségnél szolgáltak segédlelkészként. 2002-től kezdődően a Mezőtúri Református Egyházközség beosztott lelkészei és a Mezőtúri Református Kollégium vallástanárai lettek. Mihalina László 2005-től munkaközösségvezető lett a középiskolában. 2007. augusztus 1-től kezdődően a Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma az intézmény főigazgatói teendőinek ellátásával bízta meg. Ekkor végezte el a Szegedi Tudományegyetem BTK közoktatási vezető szakát. 2007-ben a nevelőtestület szavazata alapján Szegedi Kis István-díjban részesült. 2012-ben a Nagykunsági Református Egyházmegye Pedagógiai Díját megkapta. Egyházmegyei tanácsos, egyházmegyei katechetikai előadó, egyházkerületi közgyűlési és zsinati tag. 2014. március 15-én a Köztársasági Elnöktől Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült vezetői munkája elismeréseként. A Nagykunsági Egyházmegye Diakóniai Díját 2020-ban kapta. 2014-től a Mezőtúri Református Egyházközség elnök-lelkipásztora.

Nagy Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
Biharkeresztesi Református Egyházközség
Oktatásügyi Bizottság
„Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2

Szabó Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Nagykőrösi Református Egyházközség
Oktatásügyi Bizottság
"Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat." (Hós 2, 21-22)

Szőke Imre

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Kunszentmiklósi Református Egyházközség, főgondnok
egyházmegyei főgondnok
Oktatásügyi Bizottság
Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. (Ef 4,15)

Szücs Attila

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)

Számvizsgáló Bizottság

Feladata, hogy vizsgálati tevékenységével hozzájáruljon az egyház és a közegyházi intézmények gazdálkodásának átláthatóságához. Ennek keretében – a saját maga által meghatározott ütemterv szerint – rendszeresen vizsgálja ezen egyházi szervezetek gazdálkodási folyamatait. Célzott vizsgálatokat a Zsinat, illetve a Zsinati Tanács külön felkérésére végez. Tagjai helyszíni ellenőrzést végeznek, betekintéssel rendelkeznek a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokba. A bizottság megvizsgálja a zárszámadásokat, és ezeket a Zsinati Tanács, illetve a Zsinat számára véleményezi. A zsinati törvényalkotási folyamatban véleményalkotási lehetősége van.

Ballagi Áron dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság

Csizmadia Zsolt

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság

Csuprik László

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság
"Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23)
Csuprik László 1945. július 19-én született Nagydorogon hívő, keresztyén család második gyermekeként. Egy nővére van. A család még azévben Pusztahencsére költözött. Édesapja bognármester, édesanyja háztartásbeli volt. Mindketten mélyen hívő keresztyén emberként őt is ebben a szellemben nevelték. Az általános iskolát Pusztahencsén végezte, itt járt hittanra és itt is konfirmált. Tanulmányait 1959-63-ig a Gyönki Gimnáziumban folytatta. Az érettségi után szerszámkészítő szakmunkás bizonyítványt szerzett, majd levelező tagozaton gépésztechnikusként tanult tovább és szerzett technikusi oklevelet. 1967-ben kötött házasságot. Felesége haláláig – 2014-ig - boldog házasságban éltek. Házasságukat Urunk két leánygyermekkel áldotta meg. idősebb lányuk tanári, húga jogi diplomát szerzett. Idősebb lányuk házasságából két fiú unoka született. Munkahelyei: - MMM Szekszárdi Műszergyára – szerszámkészítő, majd utókalkulátor - Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat – főgépész, majd üzemvezető - CÉLGÉP Kft. – ügyvezető igazgató. 2013-tól véglegesen nyugállományba vonult. Református egyházunkban betöltött tisztségei: - szekszárdi gyülekezet presbitere, - egyházmegyei tanácsos, - egyházmegyei főgondnok. Jelenleg harmadik ciklusát tölti zsinati tagként. Első két ciklusában zsinati tanácsos, a második és jelenlegi ciklusban a számvizsgáló bizottság tagja. Választott igéje: „ Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” – Zsoltárok könyve 23.1 Isten áldó szeretetét és kegyelmét naponta tapasztalja meg ebben a szeretett igében.

Mészáros István

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2017
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Megyaszói Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság, Számvizsgáló Bizottság
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10)

Nyeste Ferenc

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság
Nyeste Ferenc 1969-ben született Mezőkövesden. Itt nevelkedett szüleivel, öccsével, és apai nagyszüleivel. Az általános iskola elvégzése után Putnokra került, ott érettségizett. Ezt követően a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán folytatta tanulmányait. Mezőgazdasági Gépészmérnök diplomát 1990-ben szerezett. Nevelőtanári diplomáját 1996-ban vette át, majd közoktatásvezető szakirányú szakvizsgát tett. A sorkatonai szolgálatot követően 1991-ben a baktalórántházi Vay Ádám Középiskolában tanárként helyezkedett el. 2001-ben az iskola műszaki vezetője lett. 2009-től a város közintézményeinek üzemeltetését szervezte. Dolgozott a baktalórántházi KLIK-nél, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Takarítási Szolgálat Osztályát vezette 2 éven át. Jelenleg a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona dolgozójaként a Nyíregyháza-Városi Református gyülekezet és intézményei műszaki ügyeit koordinálja. Nyíregyházán él családjával. Felesége Bodnár Zsuzsanna, általános iskolai tanár, református hitoktató, a Jókai Mór Református Általános Iskola tanára. Vasárnaponként a gyermekistentiszteleteken vezet csoportot. 1992-ben kötöttek házasságot, amit Isten 3 leánnyal áldott meg. Zsuzsanna gyógyszerész, Zsófia humán erőforrás tanácsadó, Sára a KRE BTK Néderlandisztika szakán tanul. 1994-ben tett konfirmációi fogadalmat. 2000-ben Ramocsaházán választották meg először presbiterré. 2011-ben lett a Nyírségi Református Egyházmegye egyházmegyei világi főjegyzője, 2015 óta az egyházmegye főgondnoka, a TTRE Tanácsának és közgyűlésének, az MRE Zsinatának, valamint a Zsinat Számvizsgáló Bizottságának tagja. Hitéletét felnőtt kora óta gyakorolja. Lelki megerősödése, formálódása Ramocsaházán zajlott, és hiszi, hogy még mindig zajlik. Vallja, hogy ezt a folyamatot támogatja a gyülekezetben való lét és a személyes hitélet, a rendszeres bibliaolvasás és imádság. A Nyíregyháza-Városi Gyülekezet presbitereként szervezi a gyülekezet audio-vizuális csoportjának munkáját, tagja a gyülekezet műszaki- és gazdasági bizottságainak. Szívesen vesz részt az istentiszteleteken túl a gyülekezet egyéb alkalmain is.

Szilágyi János

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság

Tapazdi Tamás dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság
dr. Tapazdi Tamás Gábor Kaposváron született 1967. április 8-án. Nős, felesége, Krisztina földrajz – biológia szakos gimnáziumi tanár, 3 gyermek apja, akik közül az elsőszülöttet, Jázmint már magához szólította az Úr, Éva 16 éves, Zoltán 13 éves. Mezőgazdasági Gépészmérnöki diplomát szerzett Gödöllőn 1992-ben. Ezt követően mintegy 3 évet a John Deere Mannheimi, Németországi traktorgyárában dolgozott fejlesztőként. 1997-től folyamatosan a KITE Zrt munkatársaként dolgozik, traktor specialistaként. A Református Egyházhoz már gyermekkorban kötődik, anyai nagyapja, Molnár Gyula református lelkipásztor volt. A Kaposvári Református Egyházközség tagja, 2011-ben kérte fel Bellai Zoltán és lett 2012-től presbiter. A jelenlegi ciklusban, 2018-tól az Egyházközség gondnoka és segíti Dr. Fekete László Főgondnok tevékenységét. Az elmúlt bő 4 év során rengeteg kihívás elé állította az Úr az Egyházközséget: Bellai Zoltán Nagytiszteletű Úr halála után Dr. Petró László személyében új lelkipásztor megválasztásához, a létrehozott intézetek méltó működtetéséhez és bővítéséhez az Úr támogatására nagy szükség volt.

Thomka István

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Hidasnémeti Református Egyházközség, főgondnok
egyházmegyei tanácstag
Számvizsgáló Bizottság
„Utaid, Uram, mutasd meg" (Zsolt 25,4)
Thomka István 1961 október 25.-én született Miskolcon. Születésétől Hidasnémetiben él, itt járt általános iskolába. Sárospatakon a Rákóczi Gimnáziumban érettségizett. Egy évet a közigazgatásban majd 20 évet a postán dolgozott, ahol a ranglétrát végigjárta, amíg vezető beosztásba került. Ezt követően a Jógazda Takarékszövetkezet encsi fiókjának volt a vezetője 12 évig. A takarék csődje után, kényszerből a saját földjén mezőgazdasági vállalkozó lett. Folyamatosan képezte magát, úgymint postatiszt, vendéglátó üzletvezető, vadgazdálkodási technikus, marketing és reklám menedzser, és a vállalkozás miatt aranykalászos gazda. 1987-ben feleségül vette Nyeste Borbálát, három most már felnőtt gyermekük született. Neje a gönci orvosi ügyeleten asszisztens.2010-től a önkormányzati képviselő. Gyülekezetében először presbiter majd 2010-től főgondnok. A zsinatban második ciklusát tölti ahol a számvizsgáló bizottságnak szintén második alkalommal a tagja. 2020-tól az Abauji Egyházmegye tanácsnoka.

Tanulmányi és Teológiai Bizottság

A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság a Magyarországi Református Egyházban folyó tudományos feladatok koordinálását végző öttagú testület. Megnevezéséből adódóan az egyház szolgálatával és működésével kapcsolatos teológiai alapvetéseket kutatja és összegzi hitvallásaink szellemében. A testület a Zsinat munkájához és igényéhez igazodva elvégzi a zsinati döntéshez szükséges teológiai háttérmunkát. Így például a család, a házasság, a szexualitás, az eutanázia, a felelősség és kiengesztelődés, stb. egyházi és társadalmi aktualitását vizsgálja, és a tudományos munka módszerével elvégzett eredményről jelentést tesz a Zsinatnak.

A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság az egyház belső életét, istentiszteletét, misszióját érintő alapvető kérdésekről is tárgyal: így többek között a keresztség, a konfirmáció, az úrvacsora, a lelkészi életpálya, a Szentírás tekintélye, az egyházi szolgálat egyetemes jellege, a diakónia, az ökumené témáiról is az aktualitásoknak megfelelően nyilatkozik.

A tanulmányi feladatok terén a lelkészképzés és a lelkésztovábbképzés ügyében, valamint a nem lelkészi jellegű egyháztagok egyházi szolgálatának tartalmi kérdéseiben végez áttekintő kutatást és fogalmaz meg javaslatokat a Zsinat számára a bizottság.

Bán Béla

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2018
Dunamelléki Református Egyházkerület
Bajai Református Egyházközség
esperes
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. (Zsolt 26,8)
Bán Béla György született: Budapest, 1962.10.11. Középiskoláját a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. Teológiai tanulmányait a Budapesti Teológián folytatta 1981 és 1986 között. 1986. október és 1987. május 31. között segédlelkész Alsónémedin. 1987. június 1-től 1990. augusztus 31-ig missziói lelkipásztor Hajóson. 1990. október 1-től a Bajai Református Egyházközség lelkipásztora. 2010-től a bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény intézeti lelkésze. A halálozással megüresedett Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperesi tisztségbe először megválasztották 2017 tavaszán, majd pedig a legutóbbi tisztújításkor. 2017 elejétől a Zsinat rendes tagja. Nős, három felnőtt gyermeke van. Felesége Bánné Kiss Erzsébet, a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény vezetője. Jelenleg a Zsinat Teológiai és Tanulmányi Bizottságának tagja.

Baráth Béla Levente dr.

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, rektor
Tanulmányi és Teológiai Bizottság

Barna Sándor

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Rásonysápberencs-Rásonyi Református Egyházközség
abaúji egyházmegyei tanácsos, építési bizottsági előadó
Zsinati Tanács
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Ef 3,20-21)

Jakab Bálint Mihály

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Szombathelyi Református Egyházközség
Tanulmányi és Teológiai Bizottság