Lelkészképzés

Krisztus embereket hív arra, hogy szolgálatuk által evangéliuma terjedjen, egyháza épüljön. A lelkipásztorok legfontosabb feladata a Magyarországi Református Egyházban az igehirdetés, a sákramentumok kiszolgáltatása, hitéleti alkalmak megtartása, a konfirmáció, az esketés és a temetés, egyházi anyakönyvek vezetése, tanítói, diakóniai, missziói, kulturális és egyházi igazgatási tevékenységek végzése.


Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, értelmiségi műhelyei, a lelkipásztorképzés színterei a teológiák. Magyarországon négy helyszínen – Dunamelléken Budapesten, Dunántúlon Pápán, Tiszáninnenen Sárospatakon, Tiszántúlon pedig Debrecenben – folyik református lelkészképzés.Egységes lelkészképesítő vizsga

A hatéves osztatlan képzés elvégzése és a diploma megszerzése után a jelölteknek még számot kell adniuk alkalmasságukról, a lelkészi szolgálat ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteikről és készségeikről is az egyházkerületek vezetőiből és a teológiák képviselőiből álló Egységes Lelkészképesítő Bizottság előtt.

Azok, akik sikeresen teljesítették az egységes lelkészképesítő vizsgát, az egyházkerületükben kérhetik lelkésszé szentelésüket.Lelkésztovábbképzések

Gyakorlati teológia az interneten

Tudományos igényű válaszok a gyakorlati teológia szempontjából releváns kérdésekre és problémákra.