Nemzetközi és ökumenikus kapcsolatok

Református identitásunktól elválaszthatatlan Krisztus egyháza egységének munkálása és a hiteles tanúságtétel az evangéliumról. A Magyarországi Református Egyház nem állítja magáról, hogy Krisztus egyházának egyetlen igaz alakot öltése lenne, nyitott a közösségre és együttműködésre minden keresztyén egyházzal és egyházi szervezettel, amelyek Krisztus evangéliuma iránt elkötelezettek. A kezdetektől kiemelkedően fontos számunkra az ökumenikus és nemzetközi kapcsolatok ápolása: a testvéregyházakkal folytatott teológiai és szakmai együttműködés, valamint az aktív részvétel a felekezeti és ökumenikus világszervezetekben.

Ambassadors for Christ

A közösség mind egyházon belül, mind az egyházak között ajándék és feladat, amely arról a hitbeli meggyőződésünkről tanúskodik, hogy Isten Krisztusban megbékéltette magával a világot. A magyar reformátusság határokon átívelő zsinati közösségének 2009-es létrejötte maga is egy olyan ökumenikus esemény, amely evangéliumi felelet ad a szétszakítottság botrányára. A Magyarországi Református Egyház ugyanakkor nem az elvtelen és önfeladó ökumenizmus híve, nem támogatja az ideig-óráig tartó rossz kompromisszumokat, hanem a valódi együttműködés, a közös tanúságtétel, az igazi istentiszteleti közösség és a kölcsönös elismerésen alapuló, a másik sajátos identitását elfogadó sokszínű egység elkötelezettje.Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság

Egyházunk külügyi és ökumenikus stratégiáját a Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottsága határozza meg, továbbá felügyeli ezen kapcsolatok alakulását, a nemzetközi teológiai és szakmai párbeszédben való részvételt. A bizottság a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik, felügyeli a döntései megvalósításáért felelő Külügyi Iroda munkáját.

A Külügyi Bizottság a négy magyarországi református teológia egy-egy képviselőjével kibővülve alkotja a Zsinati Ösztöndíjas Bizottságot, amely a zsinati ösztöndíjra pályázó teológiai hallgatók pályázatait bírálja el.Ökumenikus Tanácsadó Testület

A Külügyi Bizottság felügyelete alatt tevékenykedő Ökumenikus Tanácsadó Testület célja a külügyi iroda munkájának támogatása, egyházunk nemzetközi testületekben való képviseletének, illetve a teológiai és szakmai munkában való részvételének megerősítése. Gondozza a szakmai véleményezésre küldött teológiai dokumentumokat, elérhetővé teszi a nemzetközi egyházi élet legfontosabb témáit a gyülekezeti tagok számára. A testület tagjai olyan egyháztagjaink, akik valamely nemzetközi szervezet vezetőtestületének választott tagjai, vagy e szervezetek munkacsoportjainak szakmai delegáltjai.A Generális Konvent Külügyi Hálózata

A Kárpát-medencei református egyháztestek informális hálózata összehangolja a Magyar Református Egyház részegyházainak közös nemzetközi képviseletét, így segítve a Generális Konvent munkáját. Tagjai az egyes részegyházak külügyi és ökumenikus referensei.