Magyar reformátusok a világban

Az elmúlt közel százötven évben a több hullámban zajló kivándorlás következtében szinte minden kontinensen létrejöttek magyar református közösségek. A 19. század végétől az első világháború kitöréséig mintegy másfél millióan vándoroltak ki egy jobb élet reményében Észak-Amerikába. Újabb hullámot indított el a huszadik század 30-as éveiben a gazdasági világválság, majd a politikai menekültek száma növekedett meg a kommunista diktatúra idején, különösen az elbukott 1956-os forradalom után hagyták el sokan az országot. Az utóbbi időben – az európai uniós tagság adta lehetőségekkel élve – megnőtt a munkavállalás céljából ideiglenesen Nyugat-Európába költöző fiatalok és szakemberek száma.

Diaszpóra

Alábbi összeállításunkkal a diaszpórában élőket és átmenetileg (pl. tanulási, munkavállalási, turisztikai céllal) külföldön tartózkodókat kívánjuk tájékoztatni a gyülekezetekről, magyar nyelvű istentiszteletekről. Az otthonmaradóknak pedig egy-egy híradás révén a diaszpórában működő közösségek életéről szeretnénk beszámolni, hogy ezzel is erősítsük összetartozásunkat.

Hírek a diaszpórából

Történelmi visszailleszkedés a magyar reformátusságba

Minden magyar református gyülekezet, míg tisztán hirdetik az Igét és komolyan megtartják Isten országa rendjét, hivatali állomása Isten országának – mondta Békássy N. Albert, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnöke, akivel azzal kapcsolatban beszélgettünk, hogy a szervezet nyáron tagja lett a Magyar Református Egyház Közös Zsinatának.

Isten akaratában megtalált helyek

Rendkívül értékesnek tartom azon honfitársaink kitartását és hűségét a hitük és a magyarságuk mellett, akik kényszer miatt hagyták el hazájukat – fogalmazott Balog Zoltán püspök. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökét az október végi ausztráliai útjáról, a diaszpórában élő közösségekről, a keresztyén hit erejéről és a pápuák között szolgáló Molnár Mária református diakonissza örökségéről kérdeztük. Több helyszínre Novák Katalin köztársasági elnökkel közösen látogattak el.

Megtalálni Isten szándékát

Mi, magyarok próbálunk összetartani, még ha szétszóródva is élünk. Ám Isten Igéje olyan többletet kínál, ami magyarságunknál is erősebb közösséggé formál bennünket – fogalmazott igehirdetésében Balog Zoltán püspök ausztráliai útjának utolsó állomásán, az Adelaide-i Magyar Református Gyülekezet templomában. Az ausztrál nagyvárosban most először tett látogatást a Magyarországi Református Egyház püspöke.

Magyarország helye az argentinok szívében

A II. világháború végén emigráló magyarok jelentős része Argentínában telepedett le, majd később, az 1956-os forradalom után is sokan menekültek a dél-amerikai államba. A diaszpórába kivándorlókról mégis keveset tudunk. Benedek-Micsinay Máriával, az Argentínai Magyar Református Egyház főgondnokával idéztük fel, hogyan élték meg és ünneplik máig Argentínában az ’56-os forradalmat és szabadságharcot.

Te kiben bízol?

A reformáció lényege a visszatérés. Visszatérés ahhoz a forráshoz, ahol semmi másról nincs szó, mint arról, hogy Isten szeret, Jézus Krisztusban pedig személyes kapcsolatra hív bennünket. Ezt akkor ismerhetjük fel, ha Isten nem egy kifaragott tárgy, bálvány az életünkben, hanem élő személy, akivel kapcsolatba lehet lépni. Balog Zoltán püspök hirdetett Igét Sydneyben, a reformáció ünnepe alkalmából tartott istentiszteleten.

További tartalmak

Dokumentumok:

A 2008-as diaszpóra konferencia ajánlásai az anyaegyházaknak

A számos diaszpórában működő közösség, valamint több református és evangélikus Kárpát-medencei anyaegyház részvételével zajló tanácskozás zárónyilatkozata.

Letöltés

A Magyarországi Református Egyház missziói törvénye a diaszpóráról

Az 1995. évi II. törvény 11. §-a a „világ bármely részén élő magyar reformátusokkal” való kapcsolattartásról

Letöltés

Kőrösi Csoma Sándor Program

A diaszpóra magyarságát segítő állami ösztöndíjprogram 2018 óta lehetőséget biztosít kifejezetten egyházi pályázók – azaz magyar állampolgárságú lelkipásztorok, hitoktatók és teológushallgatók – számára is, hogy valamelyik református diaszpóra közösségben kilenc hónapot eltöltve hitéleti tevékenységet végezzenek. Az egyházi pályázókra speciális előírások is vonatkoznak, esetükben egyebek mellett püspöki ajánlására is szükség van. Öt éven belül a programra legfeljebb három alkalommal nyújtható be pályázat és ugyanazon célország ismételten is megjelölhető.

KCSP.jpg

Segítség az anyanyelvi igehirdetésben

Az egyházi pályázók számára először 2018 februárjában meghirdetett ösztöndíj keretében lelkészek, hitoktatók és teológusok utazhatnak a diaszpórában élő magyar reformátusok közé, hogy biztosítsák az anyanyelvi igehirdetést, hogy erősítsék a gyülekezeteket, látogassák a szórványokat. Az induláskor Gér András, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa nyilatkozott a lehetőségekről.

Tovább a cikkhez